post

Najniższa krajowa w 2017

Najniższa krajowa netto w 2017 roku – Ile wyniesie

Najmniejsze wynagrodzenie za pracę (na etat) na umowie będzie wynosić w  2017 roku 2000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 8.1% w stosunku do roku 2016 . (W roku teraźniejszym kwota ta wynosi 1850 zł brutto). Podwyżka najniższej krajowej sprawi że do ręki pracownika w roku 2017 trafi  1459 złotych. Suma tych pieniędzy wyniesie około  47,04 proc. Prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. .

 • WAŻNE: Płaca minimalna ma zastosowanie tylko dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (na etat)

Obecnie rząd jest na etapie przygotowywania swojej propozycji dla organizacji dialogu społecznego.

Najniższa krajowa dotyczy:

-płacy minimalnej

-wysokości zasiłku chorobowego, macierzyńskiego

-dodatku za pracę w porze nocnej

-wynagrodzenia za czas przestoju

-zwolnień grupowych  15-o krotność płacy minimalnej

Na podwyżce płacy minimalnej skorzysta 1,3 mln Polaków.

 

post

Kredyty a zobowiązania finansowe

Ja podaje ar. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości dalej: uor. Księgowa biura rachunkowego musi wycenić kwotę procentu zaciągniętych kredytów, nawet jeśli nie są one jeszcze wymagane. 
Bowiem zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów itp wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej do zapłaty. W takim razie na dzień bilansowy powstaje nakaz doliczenia do wartości zobowiązania procętów wymaganych przez kredytodawcę jak i tych które wymagane jeszcze niesą, ale występują w tym samym roku obrotowym 

post

Koszty – jak podzielić ?

Często problem z jakim się spotykamy na przełomie roku obrorowego jest odpowiednie wpisanie kosztów z przełomu roku. Bardzo duże znaczenie w tym procesie mają podstawowe zasady rachunkowości: zasada współmierności przychodów i koszrów, ostrożności i istotności. Jak mówi 20 artykół ustawy o rachunkowości  "jednostka zobowiązana jest do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Księgi rachunkowe powinny być kompletne to jest- zawierać wszystkie koszty i przychody które pojawiły się w ciągu okresu rozliczeniowego. Ponadto jednostka przy ujmowania kosztów powinna kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

 

 

 

źródło: gazeta Rzeczpospolita 

post

Księgi handlowe

Biuro rachunkowe olsztyn – Anwi-Tax w ramach prowadzenia ksiąg handlowych oferuje:

 • prowadzenie zapisów w księgach handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych),
 • rejestry VAT, deklaracje VAT i VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • rozliczenia podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wspólnotowych,
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • rozliczanie składek ZUS,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.
post

Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach pełnej obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie i kontrola teczek pracowniczych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie zestawień rocznych,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie rocznych zestawień podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • obsługa w okresie zatrudnień i zwolnień pracowników,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.