post

Często problem z jakim się spotykamy na przełomie roku obrorowego jest odpowiednie wpisanie kosztów z przełomu roku. Bardzo duże znaczenie w tym procesie mają podstawowe zasady rachunkowości: zasada współmierności przychodów i koszrów, ostrożności i istotności. Jak mówi 20 artykół ustawy o rachunkowości  "jednostka zobowiązana jest do wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Księgi rachunkowe powinny być kompletne to jest- zawierać wszystkie koszty i przychody które pojawiły się w ciągu okresu rozliczeniowego. Ponadto jednostka przy ujmowania kosztów powinna kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

 

 

 

źródło: gazeta Rzeczpospolita