post

Ja podaje ar. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości dalej: uor. Księgowa biura rachunkowego musi wycenić kwotę procentu zaciągniętych kredytów, nawet jeśli nie są one jeszcze wymagane. 
Bowiem zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów itp wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej do zapłaty. W takim razie na dzień bilansowy powstaje nakaz doliczenia do wartości zobowiązania procętów wymaganych przez kredytodawcę jak i tych które wymagane jeszcze niesą, ale występują w tym samym roku obrotowym